Chỉ thị số 05 về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị

Chi thi so 05-CT-TTg.signed

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook