Hội thảo Tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo Tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, với sự tham dự của đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bùi Văn Dưỡng giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng tại hội thảo

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bùi Văn Dưỡng (thuộc Bộ Xây dựng) phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm: Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan.

Phó Cục trưởng Bùi Văn Dưỡng nhấn mạnh, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định của người quyết định đầu tư/chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở để phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. Đối với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo hợp đồng với nhà thầu và quy định của pháp luật;

Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng về an toàn, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định; chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và được quyết định về phê duyệt các bước thiết kế còn lại.

Về giấy phép xây dựng, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã lồng ghép thủ tục giấy phép xây dựng với thẩm định thiết kế. Cụ thể, các công trình thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở được miễn giấy phép xây dựng, cơ quan chuyên môn phải đánh giá các nội dung của giấy phép xây dựng; các công trình không phải thẩm định thiết kế xây dựng bởi cơ quan chuyên môn phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

Toàn cảnh hội thảo

Bên cạnh đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng bổ sung đối tượng được miễn giấy phép xây dựng; điều kiện được miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

Luật quy định, Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành để áp dụng hoặc tham khảo xác định và quản lý chi phí: Vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công, PPP; vốn khác. Chính phủ quy định về định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh định mức. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định xác định định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên.

Trong quá trình giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Phó Cục trưởng Bùi Văn Dưỡng đồng thời lồng ghép một số nội dung chính trong các dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật này (đang được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng soạn thảo, hoàn thiện) nhằm giúp các đại biểu tham dự hội thảo có sự hệ thống hóa trong quá trình tiếp nhận và phản hồi thông tin đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook