THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BXD QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUÔC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thông tư số 13-2019-TT-BXD_26122019
Bài viết trước đó

Bình luận facebook