Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Ngày 12/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm TCVN “Kiểm toán năng lượng: Phần 2: Toà nhà” và TCVN “Đặc trưng nhiệt trong môi trường tòa nhà – Xác định lưu lượng không khí trong các hệ thống kỹ thuật tòa nhà bằng các phương pháp đo hiện trường”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng.


Toàn cảnh cuộc họp

Về TCVN “Kiểm toán năng lượng: Phần 2: Toà nhà”, ThS. Nguyễn Sơn Lâm – chủ nhiệm đề tài cho biết: dự thảo tiêu chuẩn được biên soạn tương đương với tiêu chuẩn EN 16247-2:2014 có hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp và các sản phẩm của kiểm toán năng lượng trong một toà nhà hoặc nhóm tòa nhà, không bao gồm nhà ở tư nhân riêng lẻ. Nếu bao gồm cả quá trình sản xuất trong phạm vi của kiểm toán năng lượng, kiểm toán viên năng lượng có thể chọn áp dụng EN 16247-3 (Kiểm toán năng lượng – Phần 3 – Các quá trình sản xuất). Nếu bao gồm cả hoạt động vận tải tại hiện trường trong phạm vi của kiểm toán năng lượng, kiểm toán viên năng lượng có thể chọn áp dụng EN 16247-4 (Kiểm toán năng lượng – Phần 4 – Vận tải).

Dự thảo TCVN “Đặc trưng nhiệt trong môi trường tòa nhà – Xác định lưu lượng không khí trong các hệ thống kỹ thuật tòa nhà bằng các phương pháp đo hiện trường” được chuyển dịch tương đương từ tiêu chuẩn ISO 16956:2015, có hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tiêu chuẩn quy định các phương pháp đo tốc độ chuyển động của không khí qua các đường ống trong một hệ thống thông gió và điều hòa không khí vận hành ổn định và tại các cửa kiểm soát khí (cửa cấp khí, cửa hút khí và cửa thải khí).

Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hợp đồng. Hai dự thảo tiêu chuẩn có bố cục hợp lý, dễ hiểu và dễ áp dụng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng các thuật ngữ khoa học chuyên ngành một cách thống nhất, chỉnh sửa các bảng biểu hợp lý hơn…

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu hai dự thảo TCVN với kết quả đều đạt loại Khá.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook