Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

BXD_16-2021-TT-BXD_20122021
Bài viết trước đó

Bình luận facebook