Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng đã ban hành về việc hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

BXD_15-2021-TT-BXD_15122021
Bài viết trước đó

Bình luận facebook