Thông tư 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

BXD_17-2021-TT-BXD_22122021
Bài viết trước đó

Bình luận facebook