THÔNG TƯ SỐ 12/2019/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Thông tư số 12-2019_637146117503647246
Bài viết trước đó

Bình luận facebook