Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Thong tu so 22-2016-TT-BXD_01072016

 

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook