Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và nghị định số 99/2015 NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở

Thong tu so 19-2016-TT-BXD_30062016.signed_compressed

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook