Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng”

Ngày 14/10/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng”, mã số đề tài RD 88-18, do Viện Kinh tế Xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Tại cuộc họp, đại diện nhóm đề tài cho biết: những năm gần đây, mô hình thông tin công trình (BIM) được nhiều nước trên thế giới áp dụng do mang lại nhiều lợi ích trong xây dựng đối với chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và vận hành công trình, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, cơ quan quản lý nhà nước. Tại Việt Nam, BIM đã được một số doanh nghiệp tư vấn xây dựng và nhà thầu xây dựng triển khai áp dụng nhưng chưa được phổ biến; việc triển khai còn gặp khó khăn do chưa có cơ chế chính sách, thiếu chuẩn về chương trình đào tạo và nguồn lực, thiếu quy định mang tính hệ thống. Hầu hết các đơn vị đào tạo BIM hiện nay đào tạo chủ yếu thông qua kiến thức về BIM của các giảng viên hoặc sử dụng các tài liệu nước ngoài, còn vướng mắc trong việc soạn thảo giáo trình chi tiết. Chương trình khung đào tạo áp dụng BIM tại Quyết định số 1056/QĐ–BXD mới chỉ dừng lại ở những nội dung cơ bản về phổ biến kiến thức BIM. Trước thực tế đó, Viện Kinh tế Xây dựng với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM đã triển khai thực hiện Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng” nhằm đáp ứng yêu cầu về áp dụng BIM, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý của ngành xây dựng Việt Nam hiện nay và lâu dài.

Sản phẩm của đề tài ngoài báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện còn có bộ tài liệu đào tạo gồm 2 phần. Phần 1: Kiến thức chung về mô hình thông tin công trình – BIM cơ bản (gồm 4 chương: Chương 1-Tổng quan về BIM; Chương 2-Môi trường nền tảng và công cụ về BIM; Chương 3-Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM và triển khai BIM; Chương 4-Xây dựng kế hoạch triển khai). Phần 2: Kiến thức, kỹ năng áp dụng mô hình thông tin công trình.

Báo cáo tổng hợp đã phản ánh tổng quan tình hình triển khai áp dụng BIM tại một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Singapore, Hồng Kông…Trong đó, từ chính sách chung của Chính phủ và Cơ quan quản lý xây dựng đến kinh nghiệm thực tế tại các dự án điển hình của một số đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn đã khẳng định lợi ích áp dụng BIM trong các hoạt động xây dựng. Báo cáo cũng nêu khá chi tiết các chương trình đào tạo BIM tại một số cơ sở đào tạo của một số nước trên thế giới, phân tích và đưa ra những nhận định chung về chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với các tiêu chí khác nhau và phân tích chi tiết các chương trình, cách thức tổ chức và nội dung đào tạo BIM của một số cơ sở đào tạo thành công trên thế giới. Qua đó, nhóm đề tài đã đúc kết một số kinh nghiệm về tổ chức đào tạo và nội dung tài liệu đào tạo BIM, làm cơ sở đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về áp dụng BIM cho Việt Nam.

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, cơ bản ý kiến của các thành viên Hội đồng đánh giá nhiệm vụ đã được thực hiện nghiêm túc, sử dụng nhiều nguồn tài liệu phong phú, khối lượng công việc tương đối lớn song sản phẩm đảm bảo chất lượng, đầy đủ theo hợp đồng nhiệm vụ đã ký kết. Kết quả nghiên cứu và những đề xuất của nhóm đề tài được nghiệm thu sẽ làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước soạn thảo ban hành các chính sách, chương trình đào tạo và tài liệu đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chung về BIM, đáp ứng từng bước năng lực triển khai áp dụng BIM cho các đối tượng trong hoạt động xây dựng, quản lý đô thị. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi với nhóm đề tài như: cần rà soát đảm bảo các nguồn tài liệu sử dụng trong báo cáo phù hợp, nhất là các đánh giá phân tích và chương trình, tài liệu đào tạo của các nước; cần xem xét bổ sung phương pháp so sánh nhằm so sánh kinh nghiệm đào tạo giữa các nước, phân tích những kinh nghiệm phù hợp đề đề xuất áp dụng tại Việt Nam; cần bổ sung phân tích đánh giá thực trạng các chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo khác ngoài chính quy (xã hội hóa) vì hiện nay nhóm này đang chiếm tỷ trọng lớn về đào tạo BIM, từ đó đề xuất xây dựng các chính sách, tài liệu đào tạo BIM phù hợp hơn…

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng” đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết trước đó

Bình luận facebook