Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016 TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng vầ phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thong tu so 07-2019-TT-BXD_07112019_compressed

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook