Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thong tu so 06-2019-TT-BXD_31102019_compressed

 

Bài viết trước đó

Bình luận facebook