TÍNH TOÁN GIA CƯỜNG ĐỔ BÙ TĂNG TIẾT DIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ KỂ ĐẾN SỰ HƯ HỎNG CỦA DẦM DO NỨT THEO TÀI LIỆU CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP – LIÊN BANG NGA

Tóm tắt: Các cấu kiện dầm BTCT khi có các
khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng chịu lực (KNCL)
hoặc không đảm bảo độ cứng thì cần tiến hành gia
cường để đảm bảo KNCL và khả năng sử dụng bình
thường của cấu kiện. Biện pháp gia cường phổ biến
và tương đối dễ thực hiện nhất hiện nay là biện
pháp đổ bù tăng tiết diện. Việc tính toán gia cường
đổ bù tăng tiết diện hiện nay đa số đều bỏ qua ảnh
hưởng của khuyết tật trên dầm bê tông hiện hữu
đến khả năng làm việc tổng thể của dầm mới sau
khi gia cường và coi như dầm mới được gia cường
là một cấu kiện liền khối nguyên vẹn. Bài báo này
trình bày cách tính toán gia cường theo phương
pháp đổ bù tăng tiết diện có tính đến ảnh hưởng
của khuyết tật trên dầm hiện hữu theo [1]1588046220Cao-Duy-Bach

Nguồn: Tạp chí KHCN xây dựng -số 1/2020

Bài viết trước đó

Bình luận facebook